Skip to content

Algemene verkoopvoorwaarden

Ferme pour Enfants de Jette – Kinderboerderij Jette
Petite rue Sainte Anne, 172 à 1090 Bruxelles
TEL : 02/479 80 53 – GSM : 0470 13 88 33
Adresse mail : contact@fermepourenfantsdejette.be / contact@kinderboerderijvanjette.be

1. Doel – Definities 

Het doel van deze algemene voorwaarden is devastlegging van derechten en plichten van Partijen in het kader van de door De Boerderij aangeboden diensten.

Ze zijn van toepassing op alle dienstverleningen en worden in hun totaliteit en zonder voorbehoud aanvaard door de Klant.

De Boerderij behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

Voor alle dienstverleningen gelden dealgemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van boeking.

De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

De betekenis van volgende termen wordt als volgt omschreven:

-Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag tot inschrijving voor een activiteit of kampheeft ingevuld en opgestuurd.

-Site: Verwijst naar de website die toegankelijk is via het adres www.kinderboerderijvanjette.be

2. Aanbod 

 Het aanbod van de Boerderij is te vinden op de website.

De Klant verklaart dat hij/zij alleinformatie over de activiteiten en kampen en de inhoud ervan voorafgaand aan de inschrijving heeft gelezen en begrepen. Hij/zij verklaart als enige verantwoordelijkte zijn voor de keuze van de activiteit of het kampen de aangepastheid aande eigen behoeften.

3. Registratiemodaliteiten 

 Ouders verbinden zich ertoe exacte inlichtingen over hun kind te verschaffen.

De vereiste leeftijd moet overeenstemmenmet de leeftijd van het kind op het moment dat het kampplaatsvindt. 

Betaling van het kampgeld is een voorwaarde voor inschrijving tot het kamp.

4. Betaling 

4.1.De geldende prijzen zijn de prijzen die op de site staan.

Prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn inclusief alle taxen. 

De kostprijs wordt op volgende wijze betaald: via de tabin de applicatieophet inschrijvingsformulier.

Inbegrepen: toezicht op de kinderen, terbeschikkingstelling van materiaal, gebruik van de lokalen en eventueel vervoer afhankelijk van de gekozen activiteit, en de verzekering (risico op schade aan brillen, kleding, juwelen, horloges, tandbeugel, enz. is niet gedekt).

In geval van inschrijving binnen vijf werkdagen voor aanvang van de activiteit of het kamp, kan bij aankomst van de deelnemer om een betalingsbewijs worden gevraagd.

4.2 In geval van herroeping van de inschrijving omwille van overmacht, moet hiervan onmiddellijk een bewijs naar de Boerderij worden gestuurd. Het begrip overmacht is het begrip zoals gedefinieerdvolgens gezond verstand of de wettelijke bepalingen termen inzake. Enkel en alleen een geval van overmacht zal reden zijn tot volledige terugbetaling. Elke andere reden zal eventueel resulteren in terugbetaling van 75% als het verzoek daartoe minstens 7 werkdagen voor de eerste dag van het kamp wordt ingediend. Als deze termijn van 7 werkdagen niet wordt gerespecteerd, zal geen terugbetaling gebeuren.

4.3. Bij gebreke van betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldatum geldtde inschrijving niet als geregistreerd en wordt de plaats automatisch vrijgegeven. 

4.4 Indien de Klant na afloop van de avondopvang arriveert, wordt een toeslag van € 10 per begonnen kwartier aan de Klant aangerekend.

5. Aansprakelijkheid 

Inhet algemeen kan de Boerderij niet aansprakelijk worden gesteld in alle gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van haar verplichtingen het gevolg is van overmacht of een toevallige gebeurtenis buiten haar wil om.

De Boerderij is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die door deelnemers worden meegebracht naar het kamp.

6. Annulering of wijziging van het tijdschema van een activiteit of een kamp 

6.1. Een te kleinaantal inschrijvingen voor een activiteit of een kamp, evenals een geval van verhindering vanwege een animator, vormen voor de Boerderij gevallen van overmacht, die haar toelaten om van animator te veranderen zonder de Klant daarover op voorhand te moeten informeren, of om een nieuwe datum voor de activiteit/het kamp vast te leggen zonder te moeten aantonen wat de onvoorziene omstandigheid was noch de reden te moeten uitleggen waarom de Boerderij onmogelijk haar verplichtingen kon uitvoeren. 

6.2. Als een activiteit/kamp wordt geannuleerd, heeft de Klant demogelijkheid om te opteren voor een andere activiteit/een ander kamp in dezelfde periode, afhankelijk van beschikbaarheid op dat ogenblik. 

6.3. De dreiging van een epidemie/pandemie en het nemen van maatregelen daartegen, evenals alle willekeurige maatregelen van hogerhand, stakingen, lock-outs, oproer, mobilisaties, slechte weersomstandigheden, tekort aan materiaal of transportmiddelen, brand, etc., worden in het kader van het onderhavige automatisch beschouwd als een geval van overmacht dat de annulering van de activiteiten/kampen rechtvaardigt, zonder dat de Boerderij moet aantonen wat de onvoorziene omstandigheid of de onweerlegbaarheid van de omstandigheden was,noch de reden te moeten uitleggen waarom de Boerderij onmogelijk haar verplichtingen kon uitvoeren. 

7. Herroeping of annulering door de Klant 

Als de Klant (consument) een natuurlijke persoon is en in het geval van een contract die op afstand is gesloten of buiten verkoopruimten, heeft de Klant een herroepingstermijn van 14 dagen, die 14 dagen na sluitingvan het contract afloopt.

In voorkomend geval stelt hij de Boerderij vóór het verstrijken van de herroepingstermijn in kennis van zijn beslissing het contract te herroepen. Daartoe volgende formulering of enig andere ondubbelzinnige verklaring worden gebruikt:

“Ter attentie van : …

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) het contract voor de volgende op (*) bestelde dienstverlening herroep/herroepen heb/hebben

Naam consument(en)

Adres van consument(en)

Datum

Handtekening van de consument(en) (enkel bij betekeningvan onderhavig formulier op papier)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van dit herroepingsrecht ligt bij de Klant.

8. Annulering 

Partijen behouden zich het recht voor om de contractuele relaties op elk moment te beëindigen als de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet nakomt, en dit onverminderd de schadevergoeding die van de in gebreke blijvende partij kan worden geëist.

9. Portretrecht van de deelnemers 

Foto’s genomen tijdens de activiteiten/kampen zijn beschouwd vrij van copyrightte zijn en mogen door de Boerderij gebruikt worden voor haar communicatiemiddelen: website, sociale netwerken, etc.

De beelden zullen enkel worden gebruikt om de projecten en activiteiten van de Boerderij te verduidelijken.

De Klant heeft echter de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dat gebruik.  In dat geval moet hij/zij dat schriftelijk melden aan de Boerderij voor aanvang van de activiteit of het kamp.

10. Persoonlijke gegevens 

In overeenstemming met de Europese Verordening over de Bescherming van Gegevens van 27 april 2016 (RGPD) zal de Kinderboerderij van Jette de gegevens die in haar bezit werden gesteld,uitsluitend gebruiken binnen het kader van het promoten  van haar activiteiten.

11. Toepasselijk recht 

De contractuele relaties tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden  uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

Bij gebreke aan een minnelijke schikking is elk geschil met betrekking tot de vorming, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle contracten waarop ze van toepassing zijn, onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Elke rechtszaak moet worden ingesteld voor de rechtbanken vanhet gerechtelijk arrondissement Brussel in de Franse taal.

12. Diverse bepalingen 

12.1. Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van een behoorlijkgemachtigde vertegenwoordiger van de Boerderij.

12.2. Indien een clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard op grond van een wet, voorschrift of ten gevolge van een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde jurisdictie, behouden de overige clausules hun geldigheid. 

DIVERSE AANDACHTSPUNTEN 

1. Promotie van De boerderij via de website 

De Boerderij besteedt bijzondere aandacht aan de educatieve kwaliteit in de uitvoering en de resultaten van de activiteiten. Ze bedenkt en past de activiteiten aan op basis van de leeftijd van de deelnemers, de weersvoorspellingen, de ruimte, het materieel en de veiligheidsnormen. 

2. Beschrijving van het aanbod op de website 

Soorten activiteiten en kalender 

– Vakantieactiviteiten: de Boerderij organiseert erkende kampen tijdens alle schoolvakanties (herfstvakantie, wintervakantie, ontspanningsverlof, voorjaarsvakantie en zomervakantie). 

Als instelling voor milieuonderwijs biedt de Boerderij kampen aan rond het thema ‘de boerderij en het milieu’. 

Een kind kan niet meer dan één week worden ingeschreven in elke vakantieperiode die buiten de zomer valt; in de zomer is deelname één keer in juli en één keer in augustus toegestaan. 

– De Boerderij verwelkomt schoolklassen en groepen voor buitenschoolse activiteiten (of andere organisaties die een aanvraag indienen) gedurende het hele schooljaar op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend. 

– De Boerderij organiseert verschillende workshops

 

Leeftijd van kinderen die kunnen worden ingeschreven 

De Boerderij verwelkomt kinderen tussen 4 en 12 jaar. 

Gelieve voor kinderen met een handicap voorafgaand aan de inschrijving contact op te nemen met het opvoedkundig team.

Personeel – Begeleiding tijdens activiteiten 

Het team van de Boerderij bestaat uit : 

– een coördinator, 

– mensen die verantwoordelijk zijn voor de animaties, de teelt en de verzorging van dieren, 

– studenten die instaan voor de begeleiding van de kinderen tijdens de kampen, 

– vrijwilligers die af en toe op de boerderij komen werken. 

Leraren of andere leidinggevenden begeleiden de groepen bij de activiteiten tijdens het schooljaar . 

Een begeleider (al dan niet een leerkracht) van de school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de groep tijdens alle activiteiten en de vrijetijdsbesteding. 

3. Instructies voor animatoren 

Keuze van de activiteiten

Alle activiteiten moeten van educatief belang zijn. 

De keuze van de activiteiten moet bijdragen tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de creativiteit en de sociabiliteit van het kind. 7 

De activiteiten moeten aangepast zijn aan de leeftijd van de deelnemers, de weersomstandigheden, de ruimte, het materieel en de veiligheidsnormen. 

De kinderen moeten zich gewaardeerd en erkend voelen, en geïntegreerd in de groep. De animator zorgt ervoor dat iedereen deelneemt, zij het weliswaar met respect voor de ongedwongenheid van het kind. 

Hygiëne 

– De animatoren waken over de lichaamsverzorging van de kinderen. 

– De kinderen hebben steeds, op elk moment, de mogelijkheid naar het toilet te gaan. 

– De animatoren zorgen er te allen tijde voor het materiaal en de lokalen ordentelijk en proper te houden. 

Veiligheid 

De animatoren zien erop toe dat de veiligheidsregels worden nageleefd, 

– Ze zullen het kind nooit vragen zichzelf te overtreffen en hem of haar nooit in situaties brengen waarvan geweten is dat ze gevaarlijk zijn. 

– Welwillend gezag is steeds aan de orde. 

– De verschillende werktuigen die worden gebruikt om op de Boerderij te werken, worden onder toezicht van de animatoren gebezigd na communicatie van de instructies en de veiligheidsregels. 

– De dieren mogen enkel worden benaderd onder toezicht van een animator.